HUTA KATOWICE
Zakład Transportu Samochodowego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

RODO

Klauzula Informacyjna

 

Dobrowolne podanie danych osobowych i wysłanie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w formularzu. Dane osobowe uzyskane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zachowaniem poniższego obowiązku informacyjnego, w celu umożliwienia skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej ul. J. Piłsudskiego 92. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: podany w pkt. 1 lub email: biuro.zarzadu@hkzts.pl

 

Okres przetwarzania danych – dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi/skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Spółka zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora :

1. dostępu do Państwa danych osobowych,

2. sprostowania Państwa danych osobowych,

3. usunięcia Państwa danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wysłania formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi/ skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Nie podanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub skontaktowanie się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.